dnes je 22.9.2023

Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2023Garance

20.7.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v letošním roce 2023; další změny jsou rozebírány v těchto souběžných textech:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2023Garance

25.6.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2023 byly změněny sazby, na jejichž základě se vypočítávají nároky zaměstnanců na cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách. Sazby pro tuzemské pracovní cesty byly změněny v průběhu roku 2023, jak je uvedeno…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pokyn GFŘ D-59 k zákonu o daních z příjmůGarance

17.5.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak jsme již zmiňovali v článku  Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob , GFŘ vydalo nový Pokyn GFŘ D-59, který s účinností od 1. 1. 2023 nahradil letitý Pokyn GFŘ D-22 z roku 2015. Co nového je v pokynu D-59 oproti pokynu D-22, tj. jak se…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Změny v zákoně o daních z příjmů v roce 2022 a 2023Garance

10.3.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu zrekapitulujeme nejen změny v zákoně o daních z příjmů (ZDP), které nastaly v průběhu roku 2022, ale zaměříme se především na novinky pro rok 2023. Pokud není v jednotlivých případech řečeno jinak, vše, co popisujeme, se týká jak…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pojistné u OSVČGarance

8.2.2023, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) je povinna platit za podmínek stanovených příslušnými předpisy (zejména zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 187/2006 Sb.,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zánik obchodní korporace s likvidacíGarance

17.8.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Vlastní náklady - definiceGarance

3.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady vynaložené na výrobu či jinou činnost, a dále část nepřímých nákladů, která je s danou výrobou či jinou činností spojená. Tuto oceňovací bázi aplikujeme na zásoby vlastní výroby, a to včetně příchovků zvířat a dále…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Veřejná obchodní společnost - definiceGarance

1.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejná obchodní společnost je osobní typ obchodní společnosti, který může založit dva a více společníků. Tito pak ručí za závazky této obchodní společnosti společně a nerozdílně, a to veškerým svým majetkem. Zisky i ztráty jsou pak mezi společníky veřejné…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Smlouva o daňovém poradenstvíGarance

25.7.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní době se stále více daňových subjektů se svými problémy obrací na daňové poradce. Žádají je o vyplnění daňového přiznání, o zastupování v řízení před správcem daně, ale i o průběžné konzultace po celý rok. Jakou smlouvu s daňovým poradcem uzavřít,…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Ukazatele zadluženosti: celková zadluženost - definiceGarance

17.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele zadluženosti: celková zadluženost – jedná se o poměr mezi cizími zdroji financování a celkovými zdroji financování nebo též celkovým majetkem. V případě, kdy ukazatel dosahuje hodnot vyšších než „0,5”, obchodní korporace preferuje k financování svých…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Ukazatele likvidity - definiceGarance

4.7.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele likvidity měří schopnost obchodní korporace dostát svým dluhům. Aby podnikala obchodní korporace solventní (tj. aby dokázal hradit dluhy v okamžiku jejich splatnosti), musí mít určitou část svých aktiv ve vysoce likvidní formě, tj. v takové formě,…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Ukazatele aktivity: obrat celkových aktiv - definiceGarance

28.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele aktivity: obrat celkových aktiv je měřítkem celkového využití majetku účetní jednotky. Vyjadřuje poměr mezi tržbami a majetkem obchodní korporace.

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Ukazatele aktivity - definiceGarance

24.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele aktivity informují, jak efektivně obchodní korporace hospodaří se svými aktivy. Má-li jich obchodní korporace více, než je třeba, vznikají mu zbytečné náklady, má-li jich málo, přichází o potenciální tržby. Vyjadřují se ve dvou formách – buď jako…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Rozvaha - definiceGarance

6.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvaha je stavový účetní výkaz poměřující majetek (aktiva) a zdroje krytí (pasiva). Majetek obchodní korporace členíme na stálá aktiva (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek) a oběžný majetek (zásoby, pohledávky,…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Reprodukční pořizovací cena - definiceGarance

24.5.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reprodukční pořizovací cena je cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Tuto oceňovací bázi aplikujeme na majetek v případě bezúplatného nabytí a dále majetek vyrobený ve vlastní režii, u něhož nejsme schopni stanovit výši vlastních…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Reálná hodnota - definiceGarance

22.5.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reálná hodnota je za ideálního stavu tržní cena, není-li tato k dispozici, pak je pro stanovení reálné hodnoty použit oceňovací model. Tato oceňovací báze je využívána pro oceňování k rozvahovému dni pro následující kategorie majetku a dluhů: realizovatelné…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Předlužení - definiceGarance

21.5.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předlužení je stav, kdy má dlužník více věřitelů a zároveň součet jeho dluhů převyšuje hodnotu jeho majetku.

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pořizovací cena - definiceGarance

17.5.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořizovací cena je cenou, za kterou byl majetek pořízen, a to včetně nákladů, které s jeho pořízením souvisí. Tuto oceňovací bázi aplikujeme na nakupovaný dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek, nakupované zásoby, cenné papíry a podíly, derivátové…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Podílový list - definiceGarance

12.5.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podílový list je cenný papír, s nímž je spojeno právo jeho majitele (podílníka) na odpovídající část majetku v podílovém fondu (podíl) a dále právo podílet se na výnosu z tohoto majetku. Dle statutu přitom rozlišujeme otevřené a uzavřené podílové…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Odpis - definiceGarance

2.5.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpis je odhadem částky (vyjádřené jako náklad), která co nejpřesněji vyjadřuje rozložení výnosů, které toto aktivum účetní jednotce přináší; nejde tedy výhradně jen o kvantifikaci fyzického a morálního opotřebení. Tvorbou odpisů dochází ke korekci ocenění…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Nadace - definiceGarance

20.4.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadace – touto rozumíme účelové sdružení majetku (fundace). Jejím zřizovatelem mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. Základním zdrojem financování nadací jsou dary. Prostředky, které nadace poskytuje jiným subjektům, jsou účelově…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Leasing finanční nepřímý - definiceGarance

2.4.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Leasing finanční nepřímý – jedná se o prodej a zpětný pronájem věci. Nájemce prodá předmět leasingu (např. právě dostavěnou nemovitost) leasingové společnosti, od které si jej posléze…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Leasing finanční - definiceGarance

30.3.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Leasing finanční je definován jako poskytnutí majetku za úplatu do užívání, pakliže je uživatel oprávněn či povinen v průběhu užívání nebo po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku. Můžeme jej členit na přímý finanční leasing, nepřímý…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

DPH u darů na pomoc Ukrajině - komplexní článek

24.3.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se objevila ze strany české společnosti obrovská vlna solidarity s lidmi zasaženými vojenským konfliktem na Ukrajině.

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Komanditní společnost - definiceGarance

21.3.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komanditní společnost je mezistupněm mezi osobní a kapitálovou obchodní společností. V komanditní společnosti fungují dva typy společníků: komanditisté a komplementáři. Komplementáři se v zásadě chovají jako společníci veřejné obchodní společnosti, tedy ručí…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Hodnota substanční - definiceGarance

9.3.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnota substanční je odhadem hodnoty obchodní korporace tehdy, když se potenciální investor rozhoduje, zda obchodní korporaci postavit novou od základů, nebo ji koupit. Jedná se tedy o ocenění pořizovaných složek majetku, které by bylo zaplaceno, kdyby se…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Hodnota likvidační - definiceGarance

8.3.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnota likvidační – jedná se o odhad současné hodnoty částek získaných prodejem jednotlivých složek majetku po snížení o náklady likvidace. Jedná se obvykle o nejnižší možné ocenění obchodní korporace, vzhledem k tomu, že se do určité míry jedná o prodej aktiv…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Fundraising - definiceGarance

3.3.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fundraising je činnost, jejímž výsledkem je získání finančních prostředků na činnost organizace či jednotlivce. Mezi základní metody fundraisingu lze zařadit veřejné sbírky, benefiční akce, koncerty, výstavy, osobní dopisy, osobní setkání, telemarketing,…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Evropské hospodářské zájmové sdružení - definiceGarance

21.2.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropské hospodářské zájmové sdružení je korporace založená dle práva Evropské unie. Důvodem vzniku je podpora hospodářské spolupráce mezi menšími obchodními společnostmi a podnikateli, kteří se chtějí podílet na projektech nadnárodního charakteru. Zakládá se…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Evropská společnost - definiceGarance

20.2.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropská společnost je akciovou společností založenou podle obchodního práva Evropské unie. Minimální výše základního kapitálu evropské společnosti činí 120 000 EUR. Mezi nejznámější evropské společnosti patří Allianz, Strabag, Porsche Automobil Holding, či z…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

DPH a osvobození při dodání nemovitostiGarance

28.1.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o posouzení podstatné změny nemovitosti dle § 56 ZDPH. Kolaudace nemovitosti proběhla v roce 2011, má 4 nadzemní podlaží. V roce 2021 se v 1. nadzemním podlaží provedla změna účelu (původně wellnes prostory, nyní byt). Byl vydán souhlas s užíváním…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Audit účetních výkazů - definiceGarance

8.1.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Audit účetních výkazů – jeho cílem je vyjádřit stanovisko nezávislé, kvalifikované osoby (auditora) k tomu, zda účetní výkazy zveřejněné účetní jednotkou podávají věrné a poctivé zobrazení stavu majetku a dluhů, finanční situace, výsledku hospodaření a…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Aktivum - definiceGarance

7.1.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktivum je majetek (ekonomický zdroj) řízený obchodní korporací, jehož existence je výsledkem minulých událostí a od něhož se očekává, že obchodní korporaci přinese budoucí ekonomický prospěch. Zároveň platí, že aktivum musí být spolehlivě ocenitelné. Aktiva…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Automobil - mýtné a poplatky za používání pozemních komunikacíGarance

9.12.2020, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dana Langerová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací a druhy zpoplatnění stanoví § 20 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění. Podle tohoto ustanovení je zpoplatněno používání pozemních komunikací mýtným anebo časovým poplatkem. Pozemní komunikace, jejichž užití…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zúčtování vybraných druhů dotacíGarance

4.8.2020, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Dotace z fondů Evropské unieGarance

30.7.2020, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace z fondů EU slouží k podpoře vyváženého rozvoje regionů EU s důrazem na snížení sociálních a ekonomických rozdílů. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Celkově měla možnost čerpat ve třech programových obdobích…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

DotaceGarance

27.7.2020, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotací rozumíme jako nenávratnou formu finanční podporu určité činnosti, programu nebo projektu, která je poskytována za přesně specifikovaných podmínek na přesně určený účel. Převážná část dotací plyne ze státního, krajského a obecního rozpočtu, z rozpočtu…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Nájem a technické zhodnocení provedené nájemcemGarance

20.7.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně se předpokládá, že by technické zhodnocení věci měl provádět její pronajímatel coby vlastník věci, nikoliv nájemce. Nicméně občanské právo dává nájemci právo provést změnu věci, pokud k tomu má předchozí souhlas pronajímatele. Tento souhlas musí být…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Nájem a podnájemGarance

18.7.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní vztah je vymezen v občanském právu jako vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, při kterém se pronajímatel skrze nájemní smlouvu zavazuje přenechat nájemci za úplatu určitou věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

346 - Dotace ze státního rozpočtuGarance

9.3.2018, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se zachycuje nezpochybnitelný nárok na dotaci ze státního rozpočtu k úhradě nákladů, použití dotace ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dlouhodobého nehmotného…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

DružstvoArchiv

29.11.2016, prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Družstvo je právnickou osobou zapisovanou do obchodního rejstříku. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Poskytování ochranných nápojůGarance

23.2.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pacht obchodního závoduGarance

21.8.2015, prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Ústavní soud vrátil důchodcům slevu na daniArchiv

15.8.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyspělost národa se pozná mimo jiné také podle toho, jak se chová ke svým rodičům a prarodičům. Z tohoto úhlu pohledu nejsou čeští pravicoví zákonodárci vůbec vyspělí. Od roku 2013 totiž svévolně odebrali starobním důchodcům možnost snížit si daně z příjmů o…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Obchodní korporace, vznik, kapitálové transakceGarance

3.2.2014, Prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi
Nahrávám...
Nahrávám...