dnes je 13.7.2024

Input:

16/1993 Sb., Zákon České národní rady o dani silniční, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 16/1993 Sb., Zákon České národní rady o dani silniční, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1992
o dani silniční
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 15 odst. 1, nové přechodné ustanovení
246/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 2 odst. 1, § 3 písm. d) a f), § 6 odst. 6 až 9, § 15 odst. 3; ruší v § 17 odst. 1; vkládá v § 6 odst. 10 a v § 10 odst. 6; nové přechodné ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 16 a 17
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 15
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
v § 15 ruší odst. 4
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 písm. d)
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 8 odst. 1 a 2
63/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 2 odst. 3, § 3 písm. a) a f), § 6 odst. 9 a 10
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 6 odst. 2; nová přechodná ustanovení
142/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
142/2022 Sb.
(k 1.1.2025)
nabývá účinnosti ustanovení § 15 odst. 4 a bod 4 přechodných ustanovení
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2, § 3, § 4, § 14a; ruší § 6
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2, § 3, § 5, § 12a, § 14; ruší § 14a; nové přechodné ustanovení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň silniční.
ČÁST DRUHÁ
DAŇ
§ 2
Předmět daně
(1)  Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo.
(2)  Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.
(3)  Zdanitelným vozidlem není silniční vozidlo
a)  vyřazené z provozu na základě rozhodnutí o žádosti vlastníka zdanitelného vozidla podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
b)  s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
c)  kategorie N podkategorie
1.  vozidlo zvláštního určení nebo
2.  terénní vozidlo zvláštního určení nebo
d)  kategorie O s kódem druhu karoserie DA.
(4)  Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj vůbec nebyly naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
(5)  Zdanitelné vozidlo, u něhož dojde ke změně poplatníka, je v daném kalendářním měsíci předmětem daně pouze u nového poplatníka. Dojde-li k více změnám poplatníka, je v daném kalendářním měsíci předmětem daně pouze u posledního z nich.
(6)   Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla, jeho podkategorií a jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie, podkategorie a kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2) .
(7)   Na vozidlo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2) , které nemá v registru silničních vozidel uvedenu kategorii vozidla tvořenou kombinací písmene a číslice, podkategorii vozidla nebo kód druhu karoserie podle tohoto přímo použitelného předpisu, se hledí pro účely daně silniční jako na silniční vozidlo, které má v registru silničních vozidel uvedenu kategorii vozidla, podkategorii vozidla nebo kód druhu karoserie, které nejblíže odpovídají vymezení podle tohoto přímo použitelného předpisu.
§ 3
Osvobození od daně
(1)  Od daně silniční se osvobozuje zdanitelné vozidlo
a)  vybavené zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy, případně doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením, pokud jsou tyto skutečnosti zapsány v registru silničních vozidel,
b)  určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
c)  kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo
d)  poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem
1.  diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,
2.  poskytovatel zdravotních služeb,
Nahrávám...
Nahrávám...