dnes je 30.11.2023

Input:

Portál MoJe daně

20.5.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 19 minut

2021.11.1
Portál MoJe daně

MVDr. Milan Vodička

VYŠLO V ČÍSLE 11-12/2021

Tento článek se zaobírá novým portálem Finanční správy MoJe daně, který byl nedávno uveden do provozu. Není myšlen jako podrobná příručka uživatele,1 zaměřuje se spíš na stručný popis novinek a odlišností ve srovnání s dosavadním Daňovým portálem (tzv. EPO – elektronická podání) a přináší souhrn (snad) užitných funkcí pro poplatníky a plátce, jakož i profesionály v oblasti účetnictví a daní.

1. Úvod

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MoJe daně (jedná se o akronym spojení moderní a jednoduché daně). Do provozu byl uveden s mírným zpožděním poslední únorový den roku 2021 a v praxi nahradí původní daňový portál Finanční správy, který ovšem zůstane dostupný až do února 2022, včetně přístupu do původních daňových informačních schránek. Mezi oběma verzemi portálů lze přecházet pomocí odkazu (linku) na jejich úvodních webových stránkách,2 odkaz z portálu MoJe daně se nachází vpravo pod názvem Starší verze portálu, na původním EPO vedle loga mojedaně pod textem Navštivte modernizovaný daňový portál.

Nový portál je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS).

V dalším textu se budu ale věnovat novému způsobu využívání portálu, který je spojen s provedením prvotní identifikace konkrétní fyzické osoby. K té dojde po vstupu volbou Online finanční úřad, kdy se uživatel přihlašuje do daňových informačních schránek nového typu (dále také jen DIS+).

Je nutno uvést, že bude popisován aktuální stav (duben 2021), funkcionalita portálu Moje daně bude bezpochyby procházet dalším vývojem a změnami. Z pohledu technického provedení uvedu pouze základní fakta zahrnující zabezpečené připojení s certifikátem ověřujícím pravost serveru (vydalo GFŘ), responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích.3

2. Online finanční úřad

Volba Online finanční úřad je vizuálně opatřena symbolem zámečku, to z toho důvodu, že je následně provedeno určení identity fyzické osoby, které determinuje, jaké údaje a možnosti budou danému uživateli zpřístupněny.

V současné době je ještě možné přihlásit se jak do nové daňové informační schránky (DIS+), tak i do původních schránek označených pouze DIS.

Obrázek č. 1 Přihlášení do online finančního úřadu, resp. daňové informační schránky (DIS+)

Do starých daňových informačních schránek, pod označením DIS se lze tak jako v minulosti přihlásit s využitím uznávaného elektronického podpisu, resp. aplikace ePodpisFS a kvalifikovaného certifikátu nebo prostřednictvím přihlašovacích údajů z datové schránky (tzv. ověřená identita).

Do nových DIS+ se lze přihlásit více způsoby, konkrétně:

 • se zaručenou identitou prostřednictvím státem zřízeného a garantovaného portálu eIdentita (tzv. NIA – Národní bod pro identifikaci a autentizaci) nebo

 • s ověřenou identitou prostřednictvím přihlášení do informačního systému datových schránek (ISDS) nebo

 • přihlašovacími údaji (jméno a heslo), které vydá správce daně, na základě žádosti a nezbytné osobní návštěvy žadatele na některém z územních pracovišť, kde proběhne fyzické ztotožnění.

Ve všech uvedených případech dochází k identifikaci konkrétní fyzické osoby pro všechny možné "role" ve vztahu ke správci daně, tedy nejen jako daňového subjektu (poplatníka či plátce), ale i člena statutárního orgánu právnických osob, zákonného nebo ustanoveného zástupce, opatrovníka, zmocněnce apod.

2.1 Přihlášení eIdentita.cz

Jedná se o využití portálu eIdentita neboli Národního bodu (zkratka NIA), který plní funkci nástroje pro zaručené ověření totožnosti uživatele – fyzické osoby, údaje jsou přitom čerpány z páteřního informačního zdroje státu, tedy ze základních registrů osob a obyvatel. To ale také na druhou stranu limituje, že využít dále popsané postupy mohou jen osoby, jejichž údaje se nalézají v základních registrech.

Obrázek č. 2 Provedení identifikace s využitím eidentity.cz

K provedení online identifikace lze využít:

 • Mobilní klíč eGovernmentu, což je aplikace určená pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS. Aplikace pracuje s jednorázovými QR kódy, které sejmete čtečkou v mobilu. Přihlášení do samotné aplikace je chráněno některým z dostupných způsobů identifikace, jako je PIN kód, otisk prstu apod.

 • eObčanka je založena na novém typu občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem (tzn. vydanou později než 1.7.2018), ve kterém si držitel při převzetí, případně později aktivoval využívání digitální identifikace. eObčanka se vloží do čtečky a připojí k počítači, notebooku apod., je přitom nezbytné zadat správně číselný kód, kterým je použití eObčanky chráněné před zneužitím.

 • NIA ID (jméno, heslo, SMS) – digitální identitu lze založit i na přihlašování tímto způsobem, prvotně je ale nutná návštěva některého pracoviště Czech POINTu. K přihlášení pak dojde po zadání jména, hesla a jednorázového kódu obdrženého SMS zprávou.

 • První certifikační autorita a.s. – k přihlášení dojde prostřednictvím čipové karty s certifikátem vložené do čtečky a připojené k počítači, notebooku atd. Pozor na skutečnost, že se musí jednat o čipovou kartu Starcos ve verzi 3.5 nebo vyšší a speciální certifikát pro tyto účely od společnosti I.CA – k přihlášení nelze použít certifikát od této společnosti vydaný pro elektronické podepisování.

 • mojeID – identifikace prostřednictvím služby, kterou poskytuje zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC. K založenému účtu pro moje ID musí být přiřazen bezpečnostní klíč, ať už fyzický v podobě USB tokenu, nebo systémový na zařízeních s Androidem či Windows, k přihlášení je pak využit zvolený způsob zabezpečení (otisk prstu, scan obličeje a další).

 • Bankovní identita – jedná se o stejný postup jako přihlášení do internetového bankovnictví peněžních ústavů. V současné době lze využít identity zprostředkované ČSOB, Českou spořitelnou., Komerční bankou, Air Bank nebo Moneta Money Bank. Svůj záměr zpřístupnit bankovní identitu i pro své klienty během roku 2021 oznámily dále Equa bank, mBank, Reiffeisenbank, UniCredit Bank a Fio banka.

Důležitým atributem přihlášení prostřednictvím NIA je fakt, že celý proces probíhá ve velmi dobře zabezpečeném prostředí portálu eIdentita a teprve následně jsou osobní údaje dotčené fyzické osoby pod její kontrolou a s jejím souhlasem předány portálu MoJe daně.

2.2 Přihlášení Datová schránka

Jedná se o variantu identifikace fyzické osoby prostřednictvím jejího přihlášení do systému datových schránek (ISDS). Identitu osoby tedy ověřuje systém datových schránek, nazývá se proto ověřená identita. Vychází se přitom z předpokladu ukotveném v příslušném zákonném ustanovení,4 že přihlašovací údaje do datové schránky jsou vysoce privátní a každá osoba s nimi zachází tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Není podstatné, jaký způsob přihlášení do datové schránky použijete,5 vždy dojde k identifikaci právě jedné osoby, jejíž údaje budou předány portálu MoJe daně.

Několik postřehů z praxe:

 • Přihlášení k portálu MoJe daně je v této chvíli umožněno pouze osobám, které jsou v zákonu vyjmenovány jako oprávněné,6 neplatí to tedy pro osoby pověřené přístupem do datové schránky. To znamená, že tak může postupovat jen fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, vedoucí orgánu veřejné moci a dále členové statutárních orgánů právnických osob jako jednatelé, členové představenstva ad., nikoli prokurista apod.

 • Elektronická identifikace je založena na údajích ze základních registrů, kde musí být uloženy. V případě uživatelů datových schránek je nutné, aby bylo provedeno ztotožnění v Registru obyvatel – informaci o tom najdete po přihlášení do datové schránky v části Nastavení – Osobní údaje.

 • Je nutné sledovat plánované servisní odstávky systému datových schránek, které probíhají vždy po několika měsících (většinou o víkendu), po dobu jejich trvání nelze tento způsob identifikace logicky použít.

 • Je potřeba odlišovat dva druhy schránek – datovou a daňovou informační, stejně jako přístupové údaje do nich a osoby pověřené přístupem.

Obdobně jako v předchozím způsobu identifikace jsou údaje o fyzické osobě předány portálu MoJe daně pouze s jejím vědomím a výslovným souhlasem.

2.3 Přihlášení Přístupové údaje

Pro uživatele, kteří nemají (a nechtějí) žádný ze způsobů elektronické identifikace, jsou určeny přístupové údaje v podobě jména a hesla přidělené správcem daně. K jejich získání je nutné vyplnit a odeslat příslušnou žádost, nachází se na portálu MoJe daně pod volbou Online finanční úřad Jak získat přístup do DIS+ - Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR, tlačítko Více informací – volba Další krok, vyplnění žádosti a odeslání.

Následně je bezpodmínečně nutná osobní návštěva (kteréhokoli) územního pracoviště, kde proběhne fyzická identifikace po předložení osobního dokladu. K těmto úkonům není možné udělit zmocnění jiné osobě, musí být provedeny osobně.

Všechny výše popsané způsoby identifikace jsou neodmyslitelně spjaty s existencí údajů o fyzické osobě v základních registrech České republiky anebo osobní návštěvou územního pracoviště správce daně. To se ukazuje jako problematické především pro cizince, ať již v pozici daňového subjektu nebo člena statutárního orgánu. Jednoduché, a především distanční řešení neexistuje, je nutné nechat se zapsat do registru obyvatel anebo navštívit pracoviště Finančního úřadu. Zatím totiž, pokud je mi známo, není v praxi naplněna funkce interoperability kvalifikovaných systémů identifikace, která by umožnila vzdálené ověření totožnosti obyvatele z jiného členského státu Evropské unie.

3. Vstup do portálu

Úspěšným přihlášením dojde ke vstupu již identifikované fyzické osoby na portál MoJe daně, kde se zobrazí dostupné daňové informační schránky DIS+.

Protože je v tuto chvíli již spolehlivě určena konkrétní fyzická osoba, nabídnou se DIS+ všech daňových subjektů, ke kterým má přístup. To znamená nejen samotné fyzické osoby (pod názvem Má osobní), ale i všech právnických osob, ve kterých působí v pozici statutárního orgánu, resp. člena statutárního orgánu nebo vedoucího orgánu veřejné moci a dále takových, pro které obdržela pověření (viz dále).

Daňové informační schránky se zobrazí v podobě dlaždic opatřených jménem (názvem) daňového subjektu, jeho DIČ a ikonkou signalizující počet osob, které do nich mají přístup. Dlaždice mohou být uspořádány až do tří skupin

 • Má osobní obsahující údaje přihlášené fyzické osoby

 • Jsem oprávněnou osobou v případě členů statutárních orgánů a

 • Mám pověření přístupem, pokud osoba obdržela pověření od jiného daňového subjektu

U každé skupiny je v závorce uveden počet dostupných daňových informačních schránek, tlačítkem vpravo lze přepínat pohled mezi dlaždicemi a řádkovým seznamem. Jsou k dispozici i filtry podle počtu uživatelů nebo existence notifikací (upozornění – viz dále) a vyhledávání podle části názvu daňového subjektu.

Obrázek č. 3 Seznam dostupných DIS+ po úspěšném přihlášení do portálu MoJe daně

Při větším počtu dostupných DIS+ se mi osvědčilo vstoupit rovnou do mé osobní a následně využít rolovací seznam vedle mého jména v záhlaví stránky, je to nejrychlejší navigace na tu správnou. Případně lze zadat část jména / názvu daňového subjektu do pole vyhledávání.

Ikony v podobě dlaždic s DIČ a s názvem daňového subjektu jsou po prvním přihlášení matné a až kliknutím na ně dojde k vlastní aktivaci DIS+. Tento krok je považován za nezbytný projev vůle podle § 69a odst. 1 DŘ, daňového řádu.

V případě, že daný subjekt používal daňovou informační schránku již v minulosti, jsou data k dispozici okamžitě, v opačném případě bude DIS+ naplněna následně, proces plnění trvá několik desítek minut až několik hodin. Poté je schránka připravena k praktickému využití, které zahrnuje informace z evidencí správce daně a možnost komunikace s ním, včetně podání daňových tvrzení (přiznání, hlášení, vyúčtování), přihlášky k registraci nebo provedení změny registračních údajů.

4. Daňová informační schránka DIS+

Po aktivaci daňové informační schránky a vstupu do ní, jsou k dispozici klíčové údaje z evidence správce daně – tedy aktuální zůstatek na osobních daňových účtech a poslední pohyby na nich, několik posledních písemností uložených ve spisu a osobní daňový kalendář, v němž jsou označeny dny obsahující nějaké upozornění nebo událost, např. termín splatnosti daně. Zvýrazněn je odkaz na seznam elektronických formulářů a úložiště již odeslaných nebo

Nahrávám...
Nahrávám...