dnes je 5.3.2024

Input:

Závěrečné operace u dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku

9.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

9.2.2.2
Závěrečné operace u dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Dlouhodobý majetek tvoří svojí hodnotou ve většině účetních jednotek významnou položku v aktivech rozvahy. Proto je potřeba před uzavřením účetních knih věnovat této oblasti zvýšenou pozornost. V průběhu účetního období jsou zpravidla účtovány měsíčně účetní odpisy, které se liší od daňových odpisů, ty se počítají jednorázově na konci účetního (a zdaňovacího) období. Účetní jednotka má ve vnitřní směrnici nastavené limity pro zařazení nehmotného a hmotného majetku jako dlouhodobého pro účely účetního odpisování, které se mohou lišit od limitů stanovenými v zákoně o daních z příjmů. Koncem roku je proto kromě řádné inventarizace nutné provést v oblasti dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku následující činnosti:

  • vypočítat daňové odpisy u dlouhodobého hmotného majetku a porovnat je s účetními odpisy – vyčíslit rozdíl (podklad pro daňové přiznání a pro odloženou daň),

  • prověřit reálnosti ocenění jednotlivých položek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (porovnání zůstatkové ceny a reálné hodnoty) a proúčtovat opravné položky v případě přechodného snížení hodnoty,

  • vyčíslit hodnotu dlouhodobého drobného majetku, který již není evidován v účetnictví, byl při zařazení do používání účtován přímo do nákladů (podklad pro přílohu),

  • provést inventarizaci majetku, který je používán na základě smlouvy o finančním pronájmu a vyčíslit hodnotu majetku a závazků v rozdělení na uhrazené a neuhrazené splátky, u neuhrazených v rozdělení na krátkodobé (splatné v příštím roce) a dlouhodobé (podklad pro přílohu),

  • vyčíslit dlouhodobý majetek, který je předmětem zástavního práva (podklad pro přílohu).

Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku

Od 1. ledna 2021 došlo novelou zákona o daních z příjmů ke zrušení kategorie nehmotného majetku, a tím i daňových odpisů nehmotného majetku. Nová pravidla pro daňové odpisy bylo možné použít zpětně již pro rok 2020, a to u majetku, který byl zařazen do užívání od 1. 1. 2020. Dlouhodobý majetek, který účetní jednotka pořídila před touto změnou, bude odpisovat účetně i daňově původním způsobem, a to včetně případného provedeného technického zhodnocení na tomto majetku, až do jeho úplného odepsání či vyřazení.

U nově pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku záleží na rozhodnutí účetní jednotky v závislosti na jeho hodnotě a dodržení zásady významnosti, zda jeho pořízení zaúčtuje rovnou do nákladů, nebo ho bude vykazovat v rozvaze (v závislosti na limitu stanoveného vnitřní směrnicí) a odpisovat. V tom případě jsou pak účetní odpisy současně daňovými odpisy.

Účetní jednotka pořídila 15. března 2021 software za 144.000 Kč, jehož životnost určila na 3 roky (36 měsíců). Limit pro dlouhodobý nehmotný majetek má vnitřní směrnicí stanovený ve výši 50.000 Kč. Pořízený software zařadila na rozvahový účet 013 – Dlouhodobý nehmotný majetek a začala odpisovat od dubna 2021.

Máme vypočítat a zaúčtovat účetní odpisy v jednotlivých letech, které budou zároveň daňovými odpisy.

Rok Výpočet odpisů Odpis Účtování
2021 (144.000 : 36) x 9 36.000 551/074
2022 (144.000 : 36) x 12 48.000 551/074
2023 (144.000 : 36) x 12 48.000 551/074
2024 (144.000 : 36) x 3 12.000 551/074
Celkem   144.000  

Odpisování dlouhodobého hmotného majetku

Účetní jednotka si pořídila a uvedla do používání dne 20. 5. roku X výrobní linku v pořizovací ceně 960.000 Kč. Odhadovaná životnost výrobní linky v odpisovém plánu je 5 let, účetní odpisy se uplatňují od následujícího měsíce po zařazení majetku do používání. Máme:

  1. Vypočítat a zaúčtovat účetní odpisy po dobu používání výrobní linky za předpokladu lineárního způsobu účetního odpisování. Zbytková hodnota nebyla stanovena. Odpisovat se začíná následující měsíc po zařazení majetku do používání.
  2. Vypočítat daňové odpisy rovnoměrné. Linka patří do 2. odpisové skupiny, kde jsou procentní sazby odpisů následující: 1. rok 11 %, další roky 22,25 %.
  3. Vypočítat daňové odpisy zrychlené, ve 2. odpisové skupině jsou odpisové koeficienty následující (1. rok – 5, další roky – 6).¨
  4. Uvést způsob úpravy výsledku hospodaření na základ daně o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy v případě použití obou odpisových metod. Možnost procentního zvýšení v roce
Nahrávám...
Nahrávám...